0

· Strona główna
· Archiwum
· Download
· Newsletters
· Kroniki OPZZ
· WYPOCZYNEK
· Organizacje związkowe
· Skład Zarządu
· Warto wiedzieć
· Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa
· Prasa
· Statut Związku
· Historia związków
· Historia MZZPS
· Linki
· Kontakt
Ustaw tę stronę jako Główną! Home
Dodaj tę stronę do Ulubionych! Ulubione

0

ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne

§ 1

1. Międzyzakładowy Związek Zawodowy Pracowników SYNTHOS  SA i Spółek zwany dalej Związkiem jest dobrowolną, niezależną i samorządną organizacją zawodową  zrzeszającą:
-  pracowników zatrudnionych w SYNTHOS SA,
-  pracowników zatrudnionych w Spółkach utworzonych na bazie majątku poprzedników  prawnych   SYNTHOS  SA,
-  pracowników innych zakładów pracy objętych zakresem działalności  Związku,
-  emerytów i rencistów SYNTHOS  SA oraz Spółek lub ich poprzedników prawnych,
- osoby pobierające zasiłek lub świadczenie przedemerytalne, których ostatnim miejscem pracy był  SYNTHOS SA,
   Spółki lub ich poprzednicy prawni.

2. Siedzibą Związku jest miasto Oświęcim a terenem działania  SYNTHOS SA i Spółki  a także inni pracodawcy w razie podjęcia stosownej uchwały przez Zarząd Związku.

3. Oznakami zewnętrznymi Związku są: Sztandar Związku oraz Znak Związku, których wzory określa i zatwierdza Walne Zebranie Delegatów.
§ 2

Związek realizuje cele i zadania określone w niniejszym Statucie, zgodnie z przepisami Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej,
ustawy o związkach zawodowych i innych ustaw oraz ratyfikowanych przez Polskę konwencji Międzynarodowej Organizacji Pracy.
§ 3

Związek posiada osobowość prawną , może prowadzić działalność gospodarczą, nabywać prawa i zaciągać zobowiązania regulowane przepisami Prawa.
Związek działa przez wybrane organy, wskazane w niniejszym Statucie.

ROZDZIAŁ II

Cele i zadania Związku

§ 4
Celem Związku jest:

1. Ochrona interesów zawodowych, materialnych, socjalnych i kulturalnych członków Związku oraz ich rodzin.
2. Zabezpieczenie praw pracowniczych w zakresie wykonywanej pracy zawodowej, wynagrodzenia, warunków socjalno-bytowych, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz właściwych stosunków międzyludzkich.
3. Wpływanie na kształt polityki gospodarczej zakładu w celu pomnożenia jego zysków i sprawiedliwego ich  podziału.
4. Kształtowanie aktywnych postaw działania dla dobra Rzeczypospolitej Polskiej.
5. Utrzymanie i rozwijanie łączności z organizacjami związkowymi w kraju i za granicą.

   §  5
Zakresem działania Związku jest:

1. Reprezentowanie interesów zawodowych swoich członków wobec kierownictwa zakładu pracy, organów administracji państwowej i gospodarczej, organizacji społecznych i samorządowych.
2. Sprawowanie kontroli nad przestrzeganiem przepisów prawa pracy, udzielanie pomocy prawnej oraz podejmowanie interwencji i mediacji w przypadku indywidualnych spraw na tle stosunku pracy.
3. Sprawowanie kontroli nad przestrzeganiem przez  kierownictwo zakładu pracy obowiązku zapewnienia pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy.4. Zajmowanie stanowiska wobec kierownictwa zakładu pracy w sprawach dotyczących praw i interesów pracowniczych,
a w szczególności przy ustalaniu układu zbiorowego pracy, planów zatrudnienia i płac, regulaminów wynagradzania
i premiowania, rozkładu czasu pracy, ustalaniu planu urlopów oraz spraw socjalno-bytowych i kulturalnych.
5. Zajmowanie stanowiska w indywidualnych sprawach pracowniczych w zakresie unormowanym przepisami prawa pracy.
6. Sprawowanie kontroli nad podziałem i realizacją Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
7. Rozwijanie działalności kulturalno-oświatowej oraz sportowo-rekreacyjnej, tworzenie warunków do odpoczynku po pracy, jak również własnych inicjatyw w tym zakresie.
8. Działanie na rzecz poprawy opieki lekarskiej i ochrony zdrowia pracowników i ich rodzin.
9. Udzielanie pomocy członkom Związku i ich rodzinom.
10. Postulowanie skutecznych działań na rzecz ochrony środowiska  naturalnego i racjonalnego wykorzystania środków  finansowych przeznaczonych na ten cel.
11. Wydatkowanie posiadanych środków finansowych na cele związane z organizacją i prawidłowym funkcjonowaniem Związku.
12. Wspieranie materialne, w miarę posiadanych środków, innych organizacji społecznych.


§  6

Do osiągnięcia powyższych celów i zadań Związek dąży przez:

1. Współdziałanie z kierownictwem zakładu pracy oraz organizacjami społecznymi, samorządowymi i związkowymi.
2. Nadzorowanie działalności Społecznej Inspekcji Pracy i współdziałanie w tym zakresie z Państwową Inspekcją Pracy.
3. Opiniowanie założeń lub projektów aktów prawnych oraz decyzji dotyczących praw i interesów pracowniczych.
4. Rozwiązywanie powstałych sporów w drodze negocjacji oraz zawieranie porozumień.
5. Działanie w ramach federacji i innych organizacji ogólnokrajowych.

  §  7


1. W przypadku zaistnienia sporu zbiorowego, Związek organizuje i kieruje akcjami protestacyjnymi.
W uzasadnionych okolicznościach, jeżeli zostaną wyczerpane inne sposoby rozwiązania sporu, Związek może ogłosić
strajk  zgodnie z ustawą o związkach zawodowych i ustawą o rozwiązywaniu sporów zbiorowych.
2. Strajk traktuje się jako środek ostateczny.

 §  8

Związek może podjąć się obrony indywidualnych praw pracownika nie zrzeszonego w Związku na zasadach określonych
dla członków Związku, jeżeli pracownik zwróci się o taką pomoc.


ROZDZIAŁ III

Członkowie Związku, ich prawa i obowiązki


§  9

1. Członkiem związku może zostać każdy spełniający warunki  § 1 pkt. 1 bez względu na wiek, płeć, przekonania polityczne i wyznanie jeżeli uznaje postanowienia niniejszego Statutu i akceptuje uchwały organów Związku.
2. Członkostwo Związku nabywa się z chwilą złożenia pisemnej deklaracji członkostwa.
3. Członek Związku, czasowo pozostający bez pracy, w okresie 3 miesięcznego poszukiwania pracy ma prawo pozostać
w Związku..


§  10

Do stażu związkowego zalicza się okresy:
1. przynależności do innego związku zawodowego,
2. odbywania służby wojskowej,
3. przynależności do organizacji studenckich,
4. urlopu bezpłatnego i urlopu wychowawczego.

§  11

Członkostwo Związku ustaje na skutek:
1. Dobrowolnego wystąpienia,   po złożeniu pisemnego oświadczenia.
2. Skreślenia z listy członków Związku z przyczyn:
-   niepłacenia składek przez okres dłuższy niż 3 miesiące,
-   wykluczenia ze Związku,
-   zgonu.

§  12

Członek Związku ma prawo:

1. Uczestniczyć w ogólnych zebraniach Związku.
2. Wybierać i odwoływać członków organów Związku oraz być wybieranym do tych organów.
3. Korzystać z porad i pomocy prawnej Związku w ochronie swych praw i interesów pracowniczych.
4. Korzystać z pomocy socjalnej i materialnej Związku oraz z urządzeń kulturalnych, sportowych i innych będących
w dyspozycji Związku.
5. Oceniać i poddawać krytyce działalność każdego członka  Związku i organów Związku, wnioskować o zmianę organów lub odwołanie członków tych organów z pełnionych funkcji.
6. Być na bieżąco informowanym o decyzjach i planowanych działaniach organów Związku.
7. Brać udział w zebraniach, podczas których organy Związku podejmują uchwały dotyczące jego osoby.
8. Występować z wnioskami i postulatami do organów Związku.
9. Brać udział w strajku i innych formach protestu organizowanych przez Związek.
10. Uczestniczyć w imprezach  okolicznościowo - rocznicowych organizowanych dla członków Związku i ich rodzin.
11. Korzystać z uprawnień statutowych i otrzymywać świadczenia statutowe z tytułu:
             -   urodzenia dziecka,
              -  zgonu członka związku,
              -  zgonu członka  rodziny (ojca, matki, teścia, teściowej, współmałżonka oraz dzieci na ich utrzymaniu),
              -  odejścia na emeryturę, rentę,  zasiłki i świadczenia przedemerytalne,
              -  zdarzeń losowych
Świadczenia przyznawane są z zachowaniem przepisów Regulaminu Świadczeń Statutowych uchwalonego przez Zarząd.     
Wydatki związane realizacją świadczeń statutowych i okolicznościowych są ujęte w preliminarzu dochodów i wydatków, uchwalanym co rocznie przez Zarząd.

§  13

Członek Związku obowiązany jest:

1. Przestrzegać postanowienia Statutu i wykonywać uchwały organów Związku.
2. Brać czynny udział w pracach Związku.
3. Regularnie opłacać składki członkowskie w wysokości ustalonej przez Walne Zebranie Delegatów.
4. Przestrzegać zasady koleżeńskości i pomocy wzajemnej w życiu związkowym i na stanowisku pracy.
5. Solidarnie uczestniczyć w akcjach podejmowanych przez Związek.
6. Rzetelnie wykonywać  obowiązki pracownicze.

§  14

1. Za szczególnie aktywną działalność społeczną i zawodową członek Związku może być wyróżniony listem pochwalnym,
dyplomem uznania lub nagrodą pieniężną.
2. Władze związku mogą wystąpić do odpowiednich organów o nadanie szczególnie wyróżniającym się członkom Związku odznak i odznaczeń zakładowych, związkowych i państwowych.


§  15

1. W przypadku naruszenia postanowień Statutu, uchwał organów Związku lub naruszenia zasad współżycia społecznego,  mogą być stosowane – po wysłuchaniu zainteresowanego – następujące kary:
-  upomnienie,
-  nagana,
- wykluczenie  ze Związku.
2. Uchwałę o skreśleniu, ukaraniu członka, a także o zatarciu kary podejmuje Zarząd Związku.
3. Od uchwały w sprawie skreślenia, ukarania lub odmowy zatarcia kary - członkowi przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Delegatów.
ROZDZIAŁ  IV

Organy Związku

§  16

1. Organy Związku pochodzą z wyboru i wybierane są w sposób tajny, na zasadach ustalonych w Regulaminie Wyborczym Związku.
2. Członek organu Związku jest zobowiązany:
a. aktywnie uczestniczyć w pracach organów Związku,
b. reprezentować interesy środowiska, utrzymywać z nim stałe kontakty,  wysłuchiwać uwag, propozycji członków
    Związku oraz przenosić je na  posiedzenia organów Związku,
c. składać członkom Związku wyjaśnienia i sprawozdania ze swej działalności.
3. Kadencja organów Związku trwa 4 lata.

§  17

Organami Związku są:

1. Walne Zebranie Delegatów,
2. Zarząd Związku,    
3. Komisja Rewizyjna,
4. Prezydium Zarządu Związku,
5. Ogólne Oddziałowe, Zakładowe Zebranie Członków Związku,
6. Oddziałowy, Zakładowy Zarząd Związku.

§  18

1. Organy Związku obowiązane są strzec samorządności i niezależności Związku oraz dobrowolności członkostwa Związku.
2. W działalności swej organy Związku kierują się zasadami demokratyzmu, koleżeńskości i jawności.

§  19

1. Uchwały organów Związku zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy ogółu członków lub delegatów, chyba, że Statut przewiduje inne większości.
2. Wszystkie organy Związku zobowiązane są do składania członkom Związku wyjaśnień i sprawozdań ze swej działalności, w szczególności zobowiązane są informować członków Związku o realizacji uchwał własnych, zgłoszonych wniosków
i postulatów oraz planowanych zamierzeń podejmowanych w interesie członków.
 
§  20


1. Członkowie organów Związku mogą być odwołani z zajmowanych funkcji przed upływem kadencji w przypadku nie wypełniania obowiązków, naruszenia postanowień Statutu i obowiązujących uchwał  organów Związku oraz popełnienia czynów sprzecznych z przepisami prawa i zasadami współżycia społecznego.
2. Odwołanie następuje w drodze Uchwały odpowiedniego organu Związku.
3. Decyzję o odwołaniu z zajmowanej funkcji członka organu Związku winna być podjęta po wysłuchaniu zainteresowanego.


§  21

1. Mandat członka organów Związku wygasa przed upływem kadencji w przypadku:
a.    wystąpienia, skreślenia lub wykluczenia ze Związku,
b.    rezygnacji z mandatu,
c.    odwołania w trybie określonym w § 20 Statutu,
d.    niemożności pełnienia funkcji przez okres dłuższy niż  ½ kadencji,
e.    utraty praw publicznych, bądź orzeczonego przez sąd zakazu pełnienia funkcji.
2. Wygaśnięcie mandatu stwierdza Zarząd Związku uchwałą.
3. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka organów Związku, mandat ten otrzymuje kolejny kandydat z największą
liczbą ważnie oddanych głosów , co stwierdza uchwałą organ Związku.
4. W razie zmniejszenia się liczby członków organów Związku do stanu poniżej 50% składu, przeprowadza się wybory uzupełniające.§  22

1. Najwyższym organem Związku jest Walne Zebranie Delegatów.
2. W Walnym Zebraniu Delegatów biorą udział z głosem decydującym wybrani delegaci a z głosem doradczym może uczestniczyć każdy członek Związku.
3. Zebranie Delegatów może być zwyczajne lub nadzwyczajne.


§  23

Walne Zebranie Delegatów:

1. Ustala program działania Związku.
2. Rozpatruje i zatwierdza sprawozdania Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
3. Na wniosek Komisji Rewizyjnej zajmuje stanowisko w przedmiocie absolutorium dla ustępującego Zarządu Związku.
4. Uchwala Statut i zmiany do Statutu Związku, zatwierdza wzory Sztandaru Związku i Znaku Związku.
5. Ustala skład liczbowy Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Prezydium Związku.
6. Wybiera oraz odwołuje w głosowaniu tajnym członków Zarządu Związku oraz członków Komisji Rewizyjnej.
7. Z członków Zarządu w głosowaniu tajnym wybiera przewodniczącego Związku.
8. Określa ogólne zasady gospodarki finansowej i majątkowej oraz ustala wysokość składki członkowskiej.
9. Rozpatruje wnioski i postulaty członków Związku.
10. Rozpatruje odwołania członków Związku od uchwał Zarządu Związku dotyczących tych członków.
11. Uchyla uchwały Zarządu Związku lub niższych organów związkowych jeśli były niezgodne ze Statutem lub uchwałami Walnego Zebrania Delegatów.
12. Decyduje o przystąpieniu lub wystąpieniu z organizacji związkowych o charakterze regionalnym lub ogólnokrajowym.
13. Decyduje o rozwiązaniu Związku.

§  24

1. Na mocy Uchwały Zarządu Związku, Komisji Rewizyjnej lub na pisemny wniosek 1/3 ogólnej liczby członków Związku, Zarząd Związku obowiązany jest do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Delegatów w terminie 30 dni od dnia podjęcia uchwały lub dnia zgłoszenia wniosku do Zarządu Związku.
2. Nadzwyczajne Zebranie Delegatów dotyczy wyłącznie sprawy, dla której zostało zwołane.


§  25

Zarząd Związku:

1. Zarząd Związku kieruje działalnością Związku a w szczególności:
a.  realizuje Uchwały Walnego Zebrania delegatów,
b.  współdziała z kierownictwem zakładu pracy oraz innymi związkami  zawodowymi we wszystkich sprawach
     dotyczących warunków pracy i bytu członków związku,
c.  opracowuje i uchwala Regulamin Wyborów,
d.  opracowuje i uchwala Regulamin Świadczeń Statutowych,
e.  zwołuje Walne Zebranie Delegatów, ustala jego termin, porządek obrad, które podaje do wiadomości członków
     Związku nie później niż 14 dni przed   datą rozpoczęcia obrad,
f.  powołuje w zależności od potrzeb sekcje, komisje i zespoły problemowe,
g.  ustala i kieruje zbiorowymi działaniami Związku,
h.  organizuje różne formy protestu do strajku włącznie,
i.  nadzoruje działalność niższych organów Związku,
j.  zarządza majątkiem Związku,
k.  uchwala preliminarz budżetowy i zatwierdza wykonanie budżetu Związku, decyduje o wydatkach  nadzwyczajnych
      nie ujętych w budżecie,
l.  przyznaje zasiłki oraz udziela pomocy finansowej członkom Związku,
m.  składa sprawozdanie ze swej działalności Walnemu Zebraniu Delegatów,  nie rzadziej niż raz w roku.
2. Zarząd Związku zbiera się w zależności od potrzeb, nie rzadziej niż jeden raz w miesiącu.
3. Zarząd Związku wybiera ze swego grona Prezydium Zarządu Związku, spośród którego powołuje wiceprzewodniczących Zarządu Związku, wskazanych przez przewodniczącego Związku.
4. W razie wygaśnięcia mandatu Przewodniczącego Związku w rozumieniu  §  21  pkt.1 lub rezygnacji z funkcji, obowiązki Przewodniczącego Zarządu Związku zostają powierzone wiceprzewodniczącemu Uchwałą Zarządu Związku.
Uchwała obowiązuje do czasu zwołania Walnego Zebrania Delegatów.
5. Zarząd Związku podejmuje decyzję o utworzeniu bądź likwidacji Oddziałowej, Zakładowej organizacji związkowej
w przypadku zmiany ilości członków lub zmian organizacyjnych dokonanych przez pracodawcę.


§  25a

Do reprezentowania Związku wobec pracodawców podanych w rozdziale I § 1 punkt 1 albo organu lub osoby dokonującej za pracodawcę czynności w sprawach z zakresu prawa pracy, upoważniony jest każdy członek Zarządu Związku lub wskazany imiennie uchwałą Zarządu inny członek Zarządu.


§  26

Komisja Rewizyjna:

1. Do zadań Komisji Rewizyjnej należy:
a. Kontrolowanie działalności Zarządu Związku oraz podległych mu organów Związku.
b. Kontrolowanie realizacji uchwał organów związkowych, gospodarki finansowej i majątkowej Związku.
c. Przedkładanie Walnemu Zebraniu Delegatów Związku sprawozdań ze swej działalności.
d. Ocena projektów preliminarzy budżetowych, sprawozdań z realizacji budżetu oraz przekazywanie Zarządowi uwag
i wniosków w tym zakresie.
e. Niezwłoczne powiadomienie Zarządu Związku o stwierdzeniu niezgodności ze Statutem lub przepisami prawa
w zarządzaniu majątkiem Związku.
2. Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona przewodniczącego ( do 14 dni od daty Walnego Zebrania Delegatów).
3. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej winny odbywać się co najmniej raz na kwartał.
4. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo uczestniczyć w posiedzeniach organów Związku z głosem doradczym.
5. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być równocześnie członkami Zarządu Związku

§  27
Prezydium Zarządu Związku:

1. Kieruje bieżącą działalnością Związku w okresach między posiedzeniami Zarządu, działa z jego upoważnienia i w jego imieniu:
a.  reprezentuje Związek wobec kierownictwa zakładu oraz organizacji  zawodowych i społecznych,
b.  realizuje Uchwały Zarządu Związku i Walnego Zebrania Delegatów,
c.  podejmuje decyzje w sprawach pracowniczych, wynikających ze stosunku  pracy,
d.  podejmuje bieżące decyzje w zakresie realizacji budżetu Związku,
e.  z upoważnienia Zarządu przyznaje zasiłki i udziela pomocy finansowej  członkom Związku,
f.  składa sprawozdanie ze swej działalności na każdym kolejnym posiedzeniu  Zarządu Związku
2. Za realizację statutowych obowiązków Prezydium Zarządu Związku odpowiada Przewodniczący Zarządu Związku.
3. Do reprezentowania Związku wobec pracodawców podanych  w Rozdziale I § 1 pkt 1oraz na zewnątrz, upoważniony jest  Przewodniczący a w razie nieobecności, Wiceprzewodniczący Związku.
4.    Zakres działania oraz zasady podejmowania decyzji przez Prezydium oraz Przewodniczącego określa Zarząd Związku.

§  28

Oddziałowa, Zakładowa Organizacja Związkowa:
1. Oddziałowe, Zakładowe organizacje związkowe tworzą członkowie Związku zatrudnieni we wszystkich jednostkach organizacyjnych określonych w § 1 pkt. 1.
2. Najwyższym organem Oddziałowej, Zakładowej organizacji związkowej jest ogólne zebranie członków Związku.
3. Ogólne zebranie członków Oddziałowej, Zakładowej organizacji związkowej wybiera Oddziałowy, Zakładowy  Zarząd Związku, przewodniczącego i delegatów na Walne Zebranie sprawozdawczo-wyborcze.

§  29

Oddziałowy, Zakładowy Zarząd Związku:
1. Realizuje własny program oraz uchwały i zadania określone prze Walne Zebranie Delegatów i Zarząd Związku.
2. Na pierwszym posiedzeniu dokonuje podziału zadań.
3. Reprezentuje interesy Oddziałowej, Zakładowej organizacji związkowej we wszystkich sprawach wobec administracji gospodarczej zakładu oraz Zarządu Związku.
4. Wciela w życie uchwały nadrzędnych organów Związku.
5. Interweniuje w sprawach skarg i postulatów pracowniczych.
6. Sprawuje kontrolę nad przestrzeganiem przez kierownictwo zakładu, przepisów Kodeksu Pracy, postanowień układów zbiorowych i regulaminów pracy.  Współpracuje w tym zakresie ze Społeczną Inspekcją Pracy.
7. Zajmuje stanowisko w sprawach pracowniczych wynikających ze stosunku pracy z wyjątkiem spraw zastrzeżonych dla Zarządu Związku.
8. Wnioskuje i opiniuje do Zarządu Związku w sprawach finansowych swoich członków.
9. Wyraża stanowisko w sprawach pracowniczych, objętych stosunkiem pracy.
10. Zbiera się na posiedzeniach w zależności od potrzeb.
        
§  30

Na mocy uchwały Zarządu Związku, Oddziałowego Zarządu Związku, Komisji Rewizyjnej lub na pisemny wniosek 1/3 ogólnej liczby członków Związku w danej jednostce organizacyjnej, Oddziałowy, Zakładowy Zarząd zobowiązany jest do zwołania nadzwyczajnego ogólnego zebrania członków Oddziałowej, Zakładowej organizacji w terminie 14 dni od dnia podjęcia uchwały lub dnia zgłoszenia wniosku.

ROZDZIAŁ V

Majątek Związku

§  31
1. Majątek Związku powstaje:
a.  ze składek,
b.  z darowizn, dotacji i zapisów,
c.  z dochodu z organizowanych przez Związek imprez kulturalno-rozrywkowych   i sportowych,
d.  z działalności gospodarczej.
2. Zarządzanie majątkiem Związku nie może naruszać przepisów finansowych.

§  32

1. Majątek Związku służy realizacji i finansowaniu działalności statutowej Związku.
2. Działalność Związku realizowana jest na podstawie budżetu uchwalonego na okres roczny.
3. Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy.

§  33

1. Do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych są uprawnieni - przewodniczący i dwóch wiceprzewodniczących.
2. Do składania oświadczeń woli wymagane jest łączne działanie dwóch osób.

§  34

  Za właściwe zarządzanie i dysponowanie majątkiem Związku ponoszą odpowiedzialność osoby działające za Związek.

 ROZDZIAŁ VI

Postanowienia końcowe

§  35

Zmiany w Statucie mogą być wprowadzane Uchwałą Walnego Zebrania Delegatów, przyjęte większością dwóch trzecich oddanych głosów.


§  36

Rozwiązanie Związku może nastąpić Uchwałą Walnego Zebrania Delegatów, podjętą większością dwóch trzecich oddanych głosów przy obecności co najmniej dwóch trzecich delegatów.
§  37

1. Czynności związanych z likwidacją Związku dokonuje Komisja Likwidacyjna, powołana przez walne zebranie Delegatów.
2. Z przeprowadzonych czynności likwidacyjnych sporządza się protokół, który składa się w Sądzie.

§  38

1. Interpretacja postanowień niniejszego Statutu należy do Zarządu Związku,
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem rozstrzyga Walne Zebranie Delegatów.
 

* * *

Niniejszy Statut Międzyzakładowego Związku Zawodowego Pracowników SYNTHOS SA  i Spółek został przyjęty Uchwałą
Walnego Zebrania Delegatów dnia  29.05.2008 r. i przedstawiony Sądowi Wojewódzkiemu w Krakowie celem rejestracji.